Marcomputer

 
 

        algemene voorwaarden

 

>>     het ontstaan

 

>>     contact

>>     algemene voorwaarden

>>     systemen en notebooks

>>      reparatie en onderdelen

 

 

 

 

 

 

 

 


 

de algemene voorwaarden kunnen naar u opgestuurd worden indien gewenst

 

 

 

op alle diensten en producten zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing:

 

1 Algemeen

 

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op, en maken deel uit van iedere overeenkomst, dan wel daaruit voortvloeiende overeenkomst,alsmede aanbiedingen tussen/zijdens marcomputer (verder te noemen verkoper) en derden, (verder te noemen koper), tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.1.2 Van deze voorwaarden afwijkende afspraken zijn voor ons slechts bindend, indien deze door ons uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.1.3 Algemene (inkoop) voorwaarden van onze koper zijn niet van toepassing, tenzij dit door ons uitdrukkelijk schriftelijk wordt bevestigd.Koper accepteert deze voorwaarden d.m.v. schriftelijke bevestiging, dan wel door een offerte, dan wel orderbevestiging zijdens verkoper kenbaar gemaakte toepasselijkheid van deze voorwaarden, dan wel uit hoofde van het feit dat reeds eerder door koper facturen van verkoper zijn ontvangen, waarop eveneens een toepasselijkheid van deze voorwaarden is opgenomen 3 Levering 3.1 Alle leveringen geschieden franco aan het door koper opgegeven adres, tenzij anders overeengekomen, onverminderd ons recht om bij leveranties van geringe waarde de vrachtkosten door te berekenen.3.2Wij zijn steeds gerechtigd orders in gedeelten, uit te leveren en te factureren.3.3 De opgegeven levertijd geldt slechts bij benadering. Indien de overeengekomen levertijd is overschreden, is de koper bevoegd om ons bij aangetekende brief een redelijke nadere termijn van minimaal 2 weken voor levering te stellen. De koper heeft na overschrijding van de nader gestelde termijn het recht ontbinding te verlangen van de overeenkomst, doch ten aanzien van een eventuele termijnoverschrijding is verkoper nimmer aansprakelijk voor welke geleden schade dan ook, behoudens ingeval van opzet of grove schuld aan de zijde van verkoper.3.4Indien de koper (af) levering weigert of onmogelijk maakt, hebben wij het recht de overeenkomst te ontbinden, dan wel het recht om de te leveren goederen voor rekening en risico van de koper op te slaan tot alsnog levering kan plaatsvinden.3.5Indien wij van de in art. 3.4 genoemde mogelijkheid gebruik maken laat zulks de betalingsverplichting van de koper onverlet. Overmacht 4  4.1 Onder overmacht wordt verstaan: elke van onze wil onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert 4.2 In het bijzonder geldt als overmacht, voor zover e.e.a. niet al is inbegrepen in het vermelde lid 1, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in ons bedrijf of dat van onze leveranciers 4.3. Bij overmacht hebben wij ter keuze het recht om de termijn van levering met de duur der overmacht te verlengen of de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden, zonder dat wij in welke vorm dan ook gehouden zijn tot voldoening van enige schadevergoeding, behoudens krachtens het bepaalde in art. 78 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek4.4 Ingeval van ontbinding van de overeenkomst wegens een opgetreden toestand van overmacht is koper te allen tijde gehouden tot het betalen van een door verkoper te bepalen redelijke vergoeding voor het reeds gepresteerde 5 Betaling 5.1 Tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen, dienen betalingen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, hetzij contant, hetzij op een door ons aan te wijzen rekening en zonder enige aftrek of verrekening.Wij zijn ten allen tijde gerechtigd voorschotten te vragen op te leveren goederen of te verrichten werkzaamheden. 5.2 Indien betaling van een voorschot wordt geweigerd of nagelaten, hebben wij het recht de overeenkomst te ontbinden zonder dat de koper hierdoor recht op een schadevergoeding verkrijgt, dan wel onze verplichtingen op te schorten. 5.3 Indien niet binnen de overeengekomen termijn wordt betaald, wordt de koper geacht van rechtswege in verzuim te zijn en hebben wij, zonder dat daarvoor enige in gebreke stelling is vereist, recht op vergoeding van rente gelijk aan 1Ĺ % per maand vanaf de vervaldag.In geval koper ťťn dan wel meerdere facturen niet tijdig voldoet, is de totale vordering van verkoper terstond en ineens opeisbaar, aldus ook van facturen waarvan de vervaldatum nog niet is verstreken. 5.3 Ingeval koper niet tijdig aan betalingsverplichtingen voldoet komen eventueel op de factuur aangeduide kortingen te vervallen en is verkoper gerechtigd tot het treffen van buitengerechtelijke incassomaatregelen. alle gemaakte kosten vallende op de inning van de vordering, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke zijn voor rekening van de nalatige koper. De buitengerechtelijke incassokosten worden bij dezen gefixeerd op 15 % van het achterstallige bedrag, inclusief eventuele verschenen rente.Uit het enkele feit, dat de koper zich verzekerd van de hulp van een derde om tot incasso te geraken, blijkt de hoogte van en de gehoudenheid van koper tot vergoeding van de buitengerechtelijke kosten. Ingeval in het kader van incassomaatregelen een faillissementsaanvrage tegen koper mocht worden ingediend, is deze eveneens de in het desbetreffende Arrondissement gebruikelijke kosten van de faillissementsaanvrage verschuldigd 5.4 Bij het niet tijdig, dan wel het niet volledig voldoen aan betalingsverplichtingen is voorts het bepaalde in art. 11 van deze voorwaarden onverminderd van toepassing.6 Eigendomsvoorbehoud 6.1 Alle geleverde en nog te leveren zaken blijven uitsluitend eigendom van de verkoper, totdat alle vorderingen uit welken hoofde dan ook die de verkoper op zijn koper heeft of zal verkrijgen, waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in BW 3: 92, lid 2, volledig zijn betaald. 6.2 Zolang de eigendom van de zaken niet op koper is overgegaan mag deze de zaken niet verpanden of aan derden enig recht daarop verlenen, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf. De koper verplicht zich op eerste verzoek van de verkoper mee te werken aan de vestiging van een pandrecht op de vorderingen die de koper uit hoofde van doorlevering van zaken op zijn afnemers verkrijgt of zal verkrijgen. 6.3 De koper is verplicht de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van de verkoper te bewaren. 6.4 De verkoper is gerechtigd de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij de koper aanwezig zijn terug te nemen indien de koper in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert, of dreigt te gaan verkeren. De koper zal de verkoper ten allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn terreinen c/q gebouwen ter inspectie van de zaken c/q ter uitoefening van de rechten van de verkoper. 6.5 Voornoemde onder 6.1 t/m 6.4 opgenomen bepalingen laten de overig rechten

van de verkoper onverlet. 7 Garantie 7.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen gelden voor door ons geleverde goederen door onze leveranciers vastgestelde garantiebepalingen. 7.2 Wij staan in voor deugdelijkheid van de door ons gefabriceerde goederen gedurende een periode van 12 maanden na levering, mits de koper aantoont dat de ondeugdelijkheid uitsluitend of overwegend is toe te schrijven aan bij aflevering niet-waarneembare gebreken, gebrekkige afwerking dan wel bewerking of slecht materiaal. 7.3 De garantie bestaat daarin, dat wij de gebreken aan het geleverde zo spoedig mogelijk voor onze rekening herstellen, dan wel zonodig voor vervanging van het geleverde zorg dragen. 7.4 Het nakomen van de garantieverplichtingen door ons geldt als enige en algemene schadevergoeding ; elke verdere aansprakelijkheid, uit welke hoofde ook, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 7.5

Alle garantieverplichtingen vervallen in het geval : a. de koper niet aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. b.er nabewerkingen, wijzigingen of reparaties zonder onze voorafgaande toestemming zijn uitgevoerd c. het geleverde niet goed en op de gebruikelijke wijze is onderhouden. d. het geleverde onoordeelkundig of niet conform de bestemming is gebruikt. e. van oorzaken die niet in de goederen zelf zijn gelegen, doch samenhangen met specifieke omstandigheden als kwaliteit elektrisch net, vochtigheid, stof, temperatuur of statische elektriciteit, etc. 8 Aansprakelijkheid 8.1 Behoudens ons beroep op garantie en behoudens in geval van opzet of grove schuld aan onze zijde, is alle aansprakelijkheid onzerzijds voor schade ten gevolge van gebreken in of aan verkochte goederen, zowel bij koper als bij derden uitdrukkelijk uitgesloten. 8.2 Behoudens opzet of grove schuld zijn wij evenmin aansprakelijk voor fouten van ons personeel, dan wel van personen,die door ons in het kader van de uitvoering van de overeenkomst worden ingeschakeld. 8.3 Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging zijn wij op geen enkele wijze gebonden aan afspraken met ondergeschikte leden van ons personeel. 8.4  Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor fouten of gebreken in door derden of koper ter beschikking gestelde goederen 9 Reclames 9.1 Reclames ter zake van uiterlijk waarneembare gebreken dienen bij ontvangst der goederen op de vrachtbrief of het ontvangstbewijs te worden aangetekend en dienen bovendien binnen 8 dagen na aflevering, c.q. na het verrichten van een dienst, middels aangetekend schrijven bij verkoper te worden ingediend. Dezelfde termijn dient door koper in acht te worden genomen, nadat een uiterlijk niet waarneembaar gebrek redelijkerwijs is ontdekt of ontdekt had kunnen worden .9.2 Retourzendingen worden door ons alleen geaccepteerd indien daartoe door ons uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is gegeven. 9.3 Afwijkingen als bedoeld in art. 3.3 geven geen recht op reclame. 10 Annulering  10.1 Bij annulering van de overeenkomst door de koper ten gevolge van welke oorzaak ook, behouden wij het recht nakoming te eisen. 10.2 Indien wij een annulering accepteren, zijn wij gerechtigd aan de koper alle tot dan gemaakte kosten in rekening te brengen, alsmede een percentage van 20% van het bedrag, dat met de overeenkomst is gemoeid ter zake van winstderving. 11 Opschorting en ontbinding 11.1 Indien de koper niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen, die voor hem uit de gesloten overeenkomst voortvloeien, dan wel indien hiervoor gegronde vrees bestaat, alsmede in geval van faillissement of surseance van betaling van de koper of bij stillegging, verkoop of liquidatie van diens bedrijf, zijn wij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst met een redelijke termijn op te schorten dan wel de overeenkomst te ontbinden. 11.2 a. De vordering ter zake van het reeds uitgevoerde deel van de overeenkomst, alsmede uit opschorting of ontbinding voortvloeiende schade, gederfde winst daaronder begrepen, is onmiddellijk opeisbaar. b. Artikel 10.2 is van overeenkomstige toepassing. 12 Toepasselijk pech/geschillen 12.1 Op alle door ons gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.12.2 Alle uit door ons gesloten overeenkomsten voortvloeiende geschillen zullen voorzover krachtens de betreffende wettelijke bepalingen mogelijk, met uitsluiting van iedere andere instantie behoren tot de competentie van de bevoegde rechter van onze plaats van vestiging, dan wel van de plaats van vestiging van onze koper. 13 inbreuk op intellectuele eigendommen 13.1 Ingeval van enige beweerde inbreuk op intellectuele en / of industriŽle eigendomsrechten voor derden inzake materiaal dat door koper is verstrekt en dat met toestemming en volgens de instructies van koper door verkoper is gebruikt, vrijwaart koper tegen alle aanspraken van die derde. 13.2Ter zake van enige beweerde inbreuk op intellectuele en/ of industriŽle eigendomsrechten voor derden door verkoper, vrijwaart verkoper koper tegen alle aanspraken van die derden, mits verkoper van deze afspraken direct schriftelijk op de hoogte wordt gesteld en koper aan verkoper de nodige volmachten, informatie en medewerking verleent om zich, zo nodig op naam van koper, tegen die aanspraken te verweren. 13.3 Wanneer een geval als omschreven in het laatste artikel zich voordoet en wordt vastgesteld dat een door verkoper geleverde apparatuureenheid en/of een door verkoper ter beschikking gesteld programmaproduct inbreuk op enig intellectueel of industrieel eigendom maakt en koper daardoor het recht tot gebruik wordt ontzegd, zal verkoper voor haar rekening en te harer keuze: a. Hetzij zorgen dat koper alsnog het recht verkrijgt het gebruik voort te zetten; b. Het inbreuk makende onderdeel zodanig te wijzigen, dat de inbreuk wordt opgeheven

 

   
 

 

 

                                    

 

 
 
  © Copyright 2005-2008 Marcomputer. All Rights Reserved.